නගර සභා
පුත්තලම භලාවත


ප්‍රාදේශීය සභා

පුත්තලම
භලාවත
ආරච්චිකට්ටුව
ආනමඩුව
කල්පිටිය
කරුවලගස්වැව
නාත්තන්ඩිය
නවගත්තගම
වනාතවිල්ලුව
වෙන්නප්පුව