ග්‍රාම නිළධාරි කොට්ඨාශ  

දංකොටුව

47

වෙන්නප්පුව

52

නාත්තන්ඩිය

47

මහවැව

47

මාදම්පේ

49

හලාවත

49

ආරච්චිකට්ටුව

33

මුන්දලම

31

පුත්තලම

22

මහකුඹුක්කඩවල

25

කල්පිටිය

31

වනාතවිල්ලුව

17

කරුවලගස්වැව

26

නවගත්තේගම

19

ආණමඩුව

35

පල්ලම

18