පුවත් සහ සිදුවීම්

හැඳුනුම

Puttalam District Secretary
ලිපිනය:
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - පුත්තලම
පුත්තලම
Sri Lanka
දුරකථනය:
+94 32 2265335
ෆැක්ස්:
+94 32 2265534

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)