2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා! පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය °°° உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். ~ புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் °°° We wish you and all of you a prosperous 2021 New Year of Peace, Happiness and Health. ~ Puttalam District Secretary and Staff °°°

Hospitals in Puttalam District

Government Hospitals

Line Ministry Hospitals
Chilaw general hospital
Provincial council hospitals
Base Hospital(A),Puttalam
Base hospital(B),Marawila
District Hospital, Kalpitiya
Divisional Hospital, Dankotuwa
Divisional Hospital, Anamaduwa

Private Hospitals

Balasooriya Hospital, Puttalam (PHRC Reg Number:PH/177)
Suwana Private Hospital, chilaw (PHRC Reg Number:PH/112)
Life Care Hospital, Wennappuwa (PHRC Reg Number:PH/19)
Kuwait Hospital, Nedunkulama (PHRC Reg Number:PH/44)
Minhas Hospitals, Madurankuliya