2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා! පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය °°° உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். ~ புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் °°° We wish you and all of you a prosperous 2021 New Year of Peace, Happiness and Health. ~ Puttalam District Secretary and Staff °°°
GA New

திரு. எல்.ஜே.எம்.ஜி சந்திரசிரி பண்டார
மாவட்ட செயலாளர்

Tel : 032-2265235

அபிவிருத்தி மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தல் மற்றும் அரசாங்கக் கொள்கைகளுக்கு இணங்க ஒருங்கிணைத்தல், சமூக நலத் தேவைகளுக்கு உதவுவதன் மூலம் மக்களுடைய நலனை பாராட்டத்தக்க அளவிற்கு பராமரித்தல்.


AddlDS

திரு. எச். எம். எஸ். பீ. ஹேரத்
மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்

Tel : 032-2265225

மாவட்ட செயலாளரின் ஒப்புதலின் கீழ் மாவட்டத்தில் உள்ள பிரதேச செயலாளர் மற்றும் பிற நிறுவனங்களின் நடவடிக்கைகளை வழிகாட்டுவதன் மூலம் மாவட்டத்தின் நிர்வாகத்தை பலப்படுத்துதல்.


Sahakara Sir3

திரு. பிரியந்த ஸ்ரீ விக்ரமசிங்க
உதவி மாவட்ட செயலாளர்

Tel : 032-2266334

Performing assisting duties to development and administration activities under the guidance of District Secretary and Additional District Secretary and maintaining internal administration to a commendable level.


CA 2

திருமதி. எச். எம். எம். எச். கந்தானேகெதர
பிரதான கணக்காளர்

Tel : 032-2265234

Doing financial management to perform development, welfare, disaster relief and administration in the district to a commendable level and doing the financial responsibility for people through the financial report.


PD 1

திருமதி. எஸ். பீ. சந்தநாயக
திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

Tel : 032-2265690

Developing on going in depth knowledge of district planning issues and priorities through communication with the government policies,organizations and communities to provide professional planning leadership and management of staff within the single planning development team, with a clear emphasis on performance delivery, continues improvement and customer services to a commendable level.


b dumy

திரு. டீ. சி. சில்வா
பிரதான அகக் கணக்காய்வாளர்


AO 1

திருமதி. எஸ்.எச்.அனுராதா சேமசிங்க
நிர்வாக அதிகாரி


ACC2

திரு.  எஸ். அருண்குமார்
கணக்காளர்


Eng1

திரு. ஆர். எம். எச். கே. ரந்தெனி 
மாவட்ட பொறியியலாளர்


b dumy

திரு. எஸ். பீ. வீரசேகர
சமுர்த்தி உதவி ஆணையாளர்


 b dumy

திரு. எஸ். தனபாலசிங்கம்
மாவட்ட புள்ளிவிபரவியலாளர்


b dumy

திரு. ஏ. எச். எம். என். அபேரத்ன
காணி பதிவாளர் மற்றும் மாவட்ட பதிவாளர்


 b dumy

திரு. எம். என். எம். எம். பஹ்ரி
உதவி பணிப்பாளர் - (திட்டமிடல்)


 b dumy

திரு. என். எச். எஸ். கே. ரத்நாயக்க
உதவி பணிப்பாளர் - (திட்டமிடல்)


 g dumy new

திருமதி. ஜே. எம். சி. குமாரி
உதவி பணிப்பாளர் - (திட்டமிடல்)


ACElec

திரு. என். ரேகன் 
தேர்தல் உதவி ஆணையாளர்


b dumy

Mr. M.M. Mahboor
Officer Incharge (Social Security Board)


 Trans

திரு. எஸ். எம். எஸ். மாஹிர்
மொழிபெயர்ப்பாளர்


b dumy

திரு. எஸ். ஏ. எம். ஜாயிஸ்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப அலுவலகர்