2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා! පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය °°° உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். ~ புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் °°° We wish you and all of you a prosperous 2021 New Year of Peace, Happiness and Health. ~ Puttalam District Secretary and Staff °°°

Divisions copy

Admin

Administration Branch

Accounts

Accounts Branch

Engineering

Engineering Branch

Audit

Internal Audit Branch

Field Office

Field Officers Branch

 Planning

Planning Secretariat

 Election

Election Branch

 Land Reg

Land & District Registrar

 Stattistics

Statistics Branch

 Agri Culture

Agri Culture Branch

 Small Enterprises

Small Enterprises Unit

 Disaster Mnagement

Disaster Management Unit

 Motor traffic

Motor Traffic Unit

 Samurdhi

District Divineguma Unit

 Landusepln

Land Use Planning Unit

 Consumer Affairs Authority

Consumer Affairs Authority

 Explosive

Explosive Control Unit

 SSB

Social Security Board

 Standard Measurement Unit

Measurement, Standard and Service Unit

 Prov. Land Office

Provincial Land Commisioner Office