පෑලියගොඩ - පුත්තලම මාර්ගය පුළුල් කිරීමේ විශේෂ සාකච්ඡාව

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ ත්‍රියාත්මක වන ඒකාබද්ධ මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මඟින් (I – Road project) පෑලියගොඩ - පුත්තලම මාර්ගය පුළුල් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර, පාලාවිය හංදියේ සිට පුත්තලම දක්වා මාර්ගය මංතීරු හතරක මාර්ගයක් ලෙස පුළුල් කිරීමට ද යෝජනා කර ඇත. උක්ත යෝජනාව ප්‍රකාරව මූලික වශයෙන් අදාළ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වන මාර්ගය දෙපස ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇති හෙයින් ඒ සම්බන්ධව වගකිවයුතු ආයතන සමඟ මූලික වටයේ සාකච්ඡාවක් 2021.08.04 දින දිස්ත්‍රික් ලේකම් කේ. ජී විජේසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්විණි.

මේ සඳහා පුත්තලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් එස්.ඒ. වයි.ආර් ජයතිලක මිය, දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ජී.පී දිසානායක මහතා, පුත්තලම ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරු එම්. ඒ.ඒ.ඩී ඩයස් මහතා, ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ පුත්තලම සහකාර ඉංජිනේරු ඩබ්. එච් වසන්ත කුමාර මහතා, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ඉංජිනේරු එම්. නම්ජින් සහතා, දුම්රිය දෙපාර්තමේතුවෙහි ඉංජිනේරු ඩී.එස්.බී දිසානායක මහතා, මදුරන්කුලිය ප්‍රාදේශීය ගරු සභා සභාපති ආර්.එම් අංජන සඳරුවන් මහතා ඇතුළුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන ඉංජිනේරුතුමන් වන ආර්.එම්. එච්.කේ රන්දෙනි මහතා, දිස්ත්‍රික් සැලසුම් අධ්‍යක්ෂක එස්. පී සන්දනායක මිය මෙන් ම පරිපාලන නිළධාරී එස්.එච්.ඒ සේමසිංහ මහත්මිය ද සහභාගී වුණා.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භකර කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන මූලික කරුණු සියල්ලම සාක්ච්ඡාවට ලක් කළ අතර, මේ සඳහා සියලුම පාර්ශවයන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙන ලෙස දිසාපතිතුමා විසින් ඉල්ලීමක් ද කරන ලදි. මීළඟ රැස්වීම ප්‍රගතිය ද සමඟ නොබෝ දිනකින්ම පැවැත්වීමට ද තීරණය විය.

 

Special discussion on widening the Peliyagoda - Puttalam road

The Peliyagoda - Puttalam road will be widened by the (I - Road project) under the Road Development Authority and it is proposed to widen the road from Palaviya Junction to Puttalam into a four lane road. As per the above proposal, land acquisition activities are to be commenced on both sides of the road on which the relevant project is being implemented. It was held at the Puttalam District Secretariat under the patronage of District Secretary K.G. Wijesiri.

Puttalam Divisional Secretary Mrs S.A.Y.R Jayathilaka, Assistant Director - District Disaster Management Unit, Mr. G.P Dissanayake, Regional Electrical Engineer - Puttalam District. Mr. A.A.D Dias, Assistant Engineer - Sri Lanka Telecom Puttalam Mr. H. Wasantha Kumara, Senior Assistant Engineer - Water Supply and Drainage Boardb Namjin Sahatha, Engineer of the Railway Department Mr. D.S.B Dissanayake, Chairman - Madurankuliya Pradeshiya Sabha R.M Anjana Sandaruwan and Chief Engineer of the District Secretariat Mr. R.M.H.K Randeni, District Planning Director. Mrs. P. Sandanayake as well as Administrative Officer Mrs. S.H.A Semasinghe also participated.

 

3   4