2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා! පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය °°° உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். ~ புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் °°° We wish you and all of you a prosperous 2021 New Year of Peace, Happiness and Health. ~ Puttalam District Secretary and Staff °°°

                     Knowing your information is your basic right                         

        Act No. 12 of 2016 Information Rights Act 

You have the right to receive information.

While the Additional District Secretary functions as Information Officer.

Assistant District secretary will act as the appeal officer.

 Information Officer - Additional District Secretary

Telephone No - +94 32-2265225

            Applications to be Submitted-  RTI 1  Submitting the application for information

Appeal Officer - Assistant District secretary

 Telephone No - +94 32-2266334

       Applications to be Submitted-  RTI 10 Application for Appeal Application

                                                           Act No. 12 of 2016 Information Rights Act   (PDF - 144KB)

              To get information  RTI 01 (English)(Sinhala)(Tamil)                

For appeals  RTI 10 (English)(Sinhala)(Tamil)