දිස්ත්‍රික් ලේකම් කේ.ජී විජේසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් , පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය උදා වූ 2022 නව වසරේ සිය රාජකාරී කටයුතුන්හි  ආරම්භය මෙසේ සනිටුහන් කළ වඟයි. .........!

 

மாவட்ட செயலாளர் கே.ஜி.விஜேசிறி தலைமையில் புத்தளம் மாவட்ட செயலகம் புத்தாண்டில்(2022) தனது கடமைகளை ஆரம்பித்து வைத்தது.

 

The Puttalam District Secretariat under the patronage of District Secretary KG Wijesiri marked the commencement of its duties in the New Year 2022.

 

      

271229428 408659201050231 5431310391250802707 n  271235278 408659137716904 4648687984468933008 n

271242950 408659084383576 2973071197588120923 n  271266837 408659114383573 8004435589839207981 n

271245588 408659051050246 216329232262155938 n  271240764 408659271050224 4447207373352163071 n

271326884 408659101050241 5176548758728310965 n  271246593 408658724383612 954570222897757029 n