"උදා වූ නව වසර 2022 ඔබ සැමගේ සිත් තුළ තිබෙන සියලු යහපත් ප්‍රාර්ථනා ඉටු වන, සතුට, සැනසුම සපිරි සෞභාග්‍යමත් නිදුක් නීරෝගී සුභ නව වසරක් වේවා!!!"

 

புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் K. G விஜேசிறியின் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.....!

"இந்தப் புத்தாண்டு 2022 மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிறைந்த வளமான மற்றும் ஆரோக்கியமான புத்தாண்டாக இருக்கட்டும்!!!"

 

Puttalam District Secretary K. G Wijesiri's new year greetings.....!

"May this new year 2022 be a prosperous and healthy new year filled with happiness and peace!!!"

 

271093665 406634007919417 520266081824147631 n