රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවා පළමු ශ්‍රේණියේ නිලධාරින්ට සම්පූර්ණ කිරිමට නියමිත කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරික්ෂණය නිදහස් කිරීම වෙනුවෙන් පවත්වන ලද පුහුණු  වැඩසටහන සාර්ථකව අවසන් කළ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ නිලධාරීන් 22දෙනෙකු ට සහතික පත් ප්‍රදානය කිරිම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කේ.ජි.විජේසිරි මහතා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්විණ.

 

Certificates awarded to Public Management Services First Grade Officers.

District Secretary KG Wijesiri presented certificates at the District Secretariat Auditorium to 22 officers of the Puttalam District who successfully completed the training program for the release of the Efficiency Bar Examination to be completed for the Public Management Services Grade I officers.

 

பொது முகாமைத்துவ சேவைகள் முதல் தர அதிகாரிகளுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.

அரச முகாமைத்துவ சேவைகள் தரம் I உத்தியோகத்தர்களுக்கான வினைத்திறன் தடை தாண்டல் பரீட்சைக்கான பயிற்சித் திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த புத்தளம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 22 உத்தியோகத்தர்களுக்கான சான்றிதழ்களை மாவட்டச் செயலக கேட்போர் கூடத்தில் மாவட்டச் செயலாளர் கே.ஜி.விஜேசிறி வழங்கி வைத்தார்.

 

1  front

3  4