විදෙස් මෙහෙවර අගයනු පිණිස යි!
විගමනික දෙමාපිය දූ දරුවන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය - පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ විදේශ රැකියාවන්හි නියුතු දෙමාපියන්ගේ දූ දරුවන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානෝත්සවය 8 වන සඳුදා දින පුත්තලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ප්‍රධාන ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්වුණා. විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා වෙළඳපළ විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ශ්‍රී ලංකා වි‍දේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මඟින් මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කරන ලදි.

வெளிநாட்டுப் பணியைப் பாராட்ட!
புலம்பெயர்ந்த பெற்றோர் மற்றும் பிள்ளைகளுக்கான புலமைப்பரிசில்கள் - புத்தளம் மாவட்டம்

புத்தளம் மாவட்டத்தில் வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் பெற்றோரின் பிள்ளைகளுக்கான புலமைப்பரிசில் வழங்கும் நிகழ்வு கடந்த 8 ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை புத்தளம் பிரதேச செயலக பிரதான கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்றது. வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு ஊக்குவிப்பு மற்றும் சந்தை பல்வகைப்படுத்தல் அரச அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

To appreciate the foreign mission!
Scholarships for Emigrant Parents and Children - Puttalam District

The scholarship ceremony for the children of parents working abroad in the Puttalam District was held on Monday the 8th at the main auditorium of the Puttalam Divisional Secretariat. The program was organized by the Sri Lanka Bureau of Foreign Employment, which operates under the State Ministry of Foreign Employment Promotion and Market Diversification.

FS 2  FS 1   FS 4

FS 6  FS 5   FS 3