පුත්තලම දිස්ත්රික්කයේ මහ කන්නයේ වී වගාව ආරම්භ වේ

සෑම වගාවකටම පූර්ණවශයෙන් කාබනික පොහොරයෙදීමට පියවර

ඉපනැල්ලේ මුං වගාවෙනුත් සරු අස්වැන්නක් - ගොවීන්ගෙන් සතුටුදායක ප්‍රතිචාර
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ මහ කන්නයේ වී වගාව ආරම්භ කිරීම සනිටුහන් කරමින් තබ්බෝව කන්න රැස්වීම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලේකම් කේ.ජී විජේසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තබ්බෝව වාරි කේන්ද්‍රයේ දී දී පසුගිය 04 වන දින පැවැත්විණි.

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ මහ කන්නයේ වගා කටයුතු පූර්ණ වශයෙන් කාබනික පෙහොර යොදා ගෙන සිදු කිරීමට ගොවි මහතුන් විසින් සිය කැමැත්ත සහ එකඟත්වය මෙහි දී ප්‍රකාශ කර සිටින ලදි.එම තීරණය වෙනුවෙන් දිසාපතිතුමා විසින් සියලූම ගොවි මහතුන් හටසිය ප්‍රශංසාව පුද කර සිටි අතර ශුභවාදී හැඟීමෙන් වගා කටයුතු ආරම්භ කර වසවිසෙන් තොර රන්අස්වනු නෙලා ගන්නට එතුමන්ගේ සුභ ප්‍රාර්ථථනාවන් ඔවුනට එක් කරන ලදි.

Paddy cultivation begins in the Maha season in  Puttalam District

Steps to apply full organic fertilizer to all crops.

Rich yield from green gram cultivation in Ipanella - Satisfactory response from farmers.

The Tabbowa Season Meeting was held on the 4th at the Tabbowa Irrigation Center under the patronage of District Secretary Mr. K.G Wijesiri to mark the commencement of paddy cultivation in the Puttalam District during the Maha season.

The District Secreatary expressed his willingness and consent to carry out the cultivation activities in the Puttalam District during the Maha season using fully organic manure. His best wishes were added to them to reap the golden harvest.

4  6