ආරක්ෂිත වන සතුන්ගෙන් මහජනතාවට  සිදු වන හානි සඳහා වන්දි ‍ගෙවීම

ආරක්ෂිත වන සතුන්ගෙන් මහජනතාවට  සිදු වන හානි සඳහා වන්දි ‍ගෙවීමේ දිස්ත්‍රික් කමිටුව පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කේ.ජී විජේසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල‍යේ දී 2021.08.02 දා පැවැත්විණි. මේ සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ එම්. ජී එරන්ද ගමගේ මහතා, දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරණ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ජී.පී දිසානායක මහතා මෙන් ම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දිස්ත්‍රික් ආපදා සහන සේවා නිළධරී ධනුෂ්ක ජයසිංහ මහතා ද සහභාගී වුණා. 

වන අලි ඇතුළු ආරක්ෂිත වන සතුන් පහර දීමෙන් සිදුවන ජීවිත හානි/ ශාරීරික හානි/ දේපල හානි සඳහා ඉදිරිපත් වී ඇති වන්දි ඉල්ලීම්වලට කමිටු රැස්වීම් දී දිසාපතිතුමා විසින් අනුමැතිය ලබා දුන් අතර එසේ අනුමැතිය ලැබූ වන්දි ප්‍රතිලාභීන් ගණන 21කි.

පීඩාවට පත්වන මහජනතාවට සෑම විටම කඩිනමින් වන්දි ලබා දිය යුතු බවත් ,එම ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂමව සිදු විය යුතු බවත් වැඩිදුරටත් දිසාපතිතුමා විසින් කමිටුවේ දී අවධාරණය කර කියා සිටින ලදි. 

 

Compensation for damages caused to the public by protected animals

The District Committee for Compensation for Damages to the Public from Protected Wildlife was held on 02.08.2021 at the Puttalam District Secretariat under the chairmanship of Puttalam District Secretary K.G Wijesiri. The Assistant Director of the Department of Wildlife Conservation Mr. G. Eranda Gamage, Assistant Director of District Disaster Management Mr. G.P Dissanayake as well as Mr. Danushka Jayasinghe, District Disaster Relief Services Officer of the District Secretariat were also present.

The Government Agent approved the claims for compensation for loss of life / bodily harm / property damage caused by attacking protected wildlife including wild elephants at the committee meetings and 21 beneficiaries received such compensation.

The Government Agent further emphasized in the committee that the affected people should always be compensated expeditiously and that the process should be carried out efficiently.

   2  3