මායිම් ගල් දැමූ ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් ඇති වී තිබෙන ගැටළු විසදීම - පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වන ලෙස මායිම් ගල් දැමූ ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් ඇති වී තිබෙන ගැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ඊයේ (12) පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කේ.ජී විජේසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විනි. ඒ පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේ දීය.

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දමා ඇති මායිම් ගල්වලින් පිටත පිහිටන ඉඩම් කට්ටි නිදහස් කිරීම සම්බන්ධවත්, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රක්ෂිත සීමා දැක්වෙන සිතියමට පිටතින් මායිම් ගල් දමා ඇත්නම් සියලු ආයතනවල එකඟතාව මත එම වැරදි නිවැරදි කිරීමේ අවශ්‍යතාව සම්බන්ධවත් , රක්ෂිතය තුළ පිහිටා තිබෙන ඉඩම් නිදහස් කිරීම සඳහා Re – Gazette කිරීමට අදාළ තොරතුරු වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්ර්ධාන කාර්යාලයට කඩිනමින් යොමු කිරීම සම්බන්ධවත් ප්‍රධාන වශයෙන් එහි දී සාකච්ඡා වන ලදි.

තවද, මෙම සාකච්ඡාව සඳහා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් රවීන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ මහතා, සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රියන්ත ශ්‍රී වික්‍රමසිංහ මහතා, වනාතවිල්ලුව, පල්ලම, කරුවලගස්වැව, පුත්තලම සහ නවගත්තේගම ප්රා‍දේශීය ලේකම්වරුන්ද, දිස්ත්රි,ක් ක්‍රම සම්පාදන ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ ඒස්. පී සන්දනායක මහත්මිය, ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් කාර්යාලයේ සහකාර අධ්ය ක්ෂ පී ජයලාල් දසනායක මහතා, පුත්තලම වනජීවී සහකාර අධ්ය ක්ෂ එරන්ද ගමගේ මහතා, මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරී ඩබ්. ඕ. එස්.සී කුමාරසිරි මහතා, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ දිසා වන නිළධාරී සරත් කුමාර මහතා, මහකුඹුක්කඩවල, නවගත්තතේගම, පල්ලම, , කරුවලගස්වැව, වනාතවිල්ලුව යන ප්ර දේශයන්හි ජනපද නිළධාරී මහත්වරුන්ද සහභාගී වුණා.

Solving the problems regarding the lands where the borders were stoned - Puttalam district


Discussion about the issues that have been raised regarding lands which were stoned to belong to the forest department in Puttalam district on 12th of August under the patronage of District secretary Mr.K.G Wijesiri. It was held in the main auditorium of the Puttalam District Secretariat Premises.

Land 1     Land 2