“සෞභාග්‍යයේ දැක්මෙහි” තවත් මල්ඵල ගැනවීමක්..................!


අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතුමන්ගේ “සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව දිවයිනෙහි සෑම පාසලකටම පුස්තකාලයක් ලබා දීමෙහි අරමුණ පෙරදැරි කොට ගෙන පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ අති දුෂ්කර පාසල් අටක් (08) තෝරා ගෙන රුපියල් ලක්ෂ 2කට අධික වටිනාකමකින් යුතු පොත් කට්ටල බෙදා දීමක් අද දින පුත්තලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී “ගම සමඟ පිළිසඳර” ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමට සමගාමීව සිදු වුණා. අදාළ පොත් කට්ටල භාර ගැනීම සඳහා එම පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් ද මෙම අවස්ථාවට පැමිණ සිටියා.

Another fruitful blossom in the "Vistas of Prosperity..................!"


According to the "Vision of Prosperity" policy statement of Honorable President Gotabhaya Rajapaksha, the aim of library to every school in the island has been preceded and selected eight (08) most difficult schools in Puttalam district and distribution took place on 2021.07.17 at Puttalam Divisional Secretariat in conjunction with the "Gama Samaga Pilisandara" progress review meeting. Principals of those schools also attended the event to accept the relevant book sets.

lib 1       lib 2

lib 3    lib 4    lib 5