2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා! පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය °°° உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். ~ புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் °°° We wish you and all of you a prosperous 2021 New Year of Peace, Happiness and Health. ~ Puttalam District Secretary and Staff °°°

සමථ මණ්ඩල ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් බල ගැන්වීමේ අරමුණින් දිවයිනෙහි සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයක් ම ආවරණය වන පරිදි සංවර්ධන නිලධාරී (සමථ) නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට අපේකෂිතය.

ඒ අනුව පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ මාදම්පේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය හැර අනෙකුත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස සඳහා සංවර්ධන නිලධාරීන් (සමථතනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම සඳහා සුදුසු උපාධිධාරීන් සිටීනම් සමථ මණ්ඩල කොමිෂන් සභාව වෙත යොමු කරන මෙන් දන්වා ඇත.
  

மத்தியஸ்த வாரிய செயல்முறையை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் நாட்டில்  உள்ள அனைத்து பிரதேச செயலகங்களையும் உள்ளடக்கி, அபிவிருத்தி அலுவலர்கள் (மத்தியஸ்தகர்) பதவிக்கு நியமிக்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதன்படி, புத்தளம் மாவட்டத்தில் உள்ள மாதம்பை பிரதேச செயலகத்தைத் தவிர பிற பிரதேச செயலகங்களுக்கான அபிவிருத்தி அலுவலர்கள் (சமரசம்) பதவிக்கு நியமிக்க பொருத்தமான பட்டதாரிகள் இருப்பின், அவர்கள் மத்தியஸ்த வாரிய ஆணைக்குழுவிற்கு உள்வாங்கப்படுவார்கள் என அறிவுறுத்தப்படுகின்றது.

 

It is expected to recruit Development Officers (Mediation) Officers covering all the Divisional Secretariats in the island with a view to further strengthening the Mediation Board process.

Accordingly, if there are suitable graduates to be recruited for the post of Development

Officers (Conciliation) for the Divisional Secretariats other than Madampe Divisional Secretariat in the Puttalam District, they have been directed to refer to the Mediation Board Commission.