2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා! පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය °°° உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். ~ புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் °°° We wish you and all of you a prosperous 2021 New Year of Peace, Happiness and Health. ~ Puttalam District Secretary and Staff °°°

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස කීපයක හදිසියේ ඇතිවූ ගංවතුර තත්වය නිරීක්ෂණය සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් එල්.ජේ.එම්.ජී චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා 2020/12/05 දින සහභාගී වූ අතර එම තත්වය කඩිනමින් පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්‍යය උපදෙස් අදාළ අංශ වෙත ලබා දීම සිදු කළේය.