පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවැත්වුණු දානමය පුණ්‍යකර්මය.

Pirith 2

Pirith 7

Pirith 5

Pirith 6

Pirith 3

Pirith 1

Pirith 4

DSCN2485