"ජිවිතය මනරම් මතින් නිදහස් නම්"
අති ගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ මතින් නිදහස් රටක් සංකල්පය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන "බක්මහ දිවුරුම" අද දින ජාතික උලේළට සමගාමීව.

Bak

Bak2