2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා! පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය °°° உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். ~ புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் °°° We wish you and all of you a prosperous 2021 New Year of Peace, Happiness and Health. ~ Puttalam District Secretary and Staff °°°

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කරමින් රාජ්‍ය සේවාවේ ලබාගත් සුවිශාල වූ අත්දැකීම් සමඟ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා වශයෙන් ද, වනාතවිල්ලුව / කරුවලගස්වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයන්හි  ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා වශයෙන් ද , පසුව නියෝජ්‍ය මෝටර් රථ කොමසාරිස්  (කුරුණෑගල හා නාරාහේන්පිට) ලෙස විශිෂ්ඨ රාජ්ය සේවාවක් ඉටු කර, පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ අතිරේක දිස්ත්‍රික්  ලේකම්වරයා වශයෙන් අද දින (2021/01/01), රාජකාරි ආරම්භ කළ ඩබ්.ඒ රවීන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ මහතාට, දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයේ උණුසුම් සුභ පැතුම්....!

 

Addl Sir

2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා!
පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය.

உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம்.
~ புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் .

We wish you and all of you a prosperous 2021 New Year of Peace, Happiness and Health.

2021~ Puttalam District Secretary and Staff

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස කීපයක හදිසියේ ඇතිවූ ගංවතුර තත්වය නිරීක්ෂණය සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් එල්.ජේ.එම්.ජී චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා 2020/12/05 දින සහභාගී වූ අතර එම තත්වය කඩිනමින් පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්‍යය උපදෙස් අදාළ අංශ වෙත ලබා දීම සිදු කළේය.