பெயர் பதவி தொலைபேசி தொலைநகல்
திரு. எல்.ஜே.எம்.ஜி சந்திரசிரி பண்டார மாவட்ட செயலாளர் +94 32-2265235 +94 32-2265239
திரு. எச். எம். எஸ். பீ. ஹேரத் மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் +94 32-2265225 +94 32-2265225
திரு. பிரியந்த ஸ்ரீ விக்ரமசிங்க உதவி மாவட்ட செயலாளர் +94 32-2266334 +94 32-2265543 
திருமதி. எச். எம். எம். எச். கந்தானேகெதர பிரதம கணக்காளர் +94 32-2266853 +94 32-2265234 
திருமதி. எஸ். பீ. சந்தநாயக பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94 32-2265690 +94 32-2265257
திரு. டீ. சி. சில்வா  பிரதான அகக் கணக்காய்வாளர்    
திருமதி. எஸ்.எச்.அனுராதா சேமசிங்க நிர்வாக அதிகாரி +94 32-2265544 +94 32-2265543 
திரு. எஸ். அருண்குமார் கணக்காளர் +94 32-2266953 +94 32-2265234 
திரு. ஆர். எம். எச். கே. ரந்தெனி மாவட்ட பொறியியலாளர் +94 32-2265233 +94 32-2265233 
திரு. எஸ். பீ. வீரசேகர உதவி சமுர்த்தி ஆணையாளர் +94 32-2265592  
திரு. எஸ். தனபாலசிங்கம் மாவட்ட புள்ளிவிபரவியலாளர் +94 32-2265206  
திரு. ஏ. எச். எம். என். அபேரத்ன காணி பதிவாளர் மற்றும் மாவட்ட பதிவாளர் +94 32-2265337 +94 32-2265337 
திரு. என். ரேகன்  உதவி தேர்தல் ஆணையாளர் +94 32-2265246   
திரு. எஸ்.எம்.எஸ். மாஹிர்  மொழிபெயர்ப்பாளர் +94 32-2266335  
திரு. எஸ். ஏ. எம். ஜாயிஸ் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் +94 32-2266335  
திருமதி. ஜெ. எச். ஸ்ரீயானி  ஊடக அதிகாரி