Happy New Year - 2021
2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා! පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය °°° உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். ~ புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் °°° We wish you and all of you a prosperous 2021 New Year of Peace, Happiness and Health. ~ Puttalam District Secretary and Staff °°°

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

දරුවන් රකින්න පුත්තලමෙන්...

සාම්ප්‍රදායික දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යයාලවල ක්‍රියාවලියෙන් ඔබ්බට ගොස් වැඩ කරන දිස්ත්‍රික්කයක් යන තේමාව ඔස්සේ ජනතාවගේ සුබ සිද්ධිය උදෙසා පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යයාලය මගින් නව වැඩසටහන් මාලාවක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ව්‍යාපාර සංවර්ධනය...

Arrears Bill Payment for...

කොවීඩියානු සංස්කෘතිය ඇතුලේ පසුගිය මාස වල විවිධ වෙනත් කළමනාකරණ උපක්‍රම වලට යන්න අපිට සිදු වුණා. මහජනතාව ගෙවල් වලට සීමා වූ වෙලාවේ අපට තිබුණ බරපතලම අභියෝගයක් තමයි විවිධ බිල්පත් ගෙවීම් නිවසේ...

Recruitment Development...

සමථ මණ්ඩල ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් බල ගැන්වීමේ අරමුණින් දිවයිනෙහි සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයක් ම ආවරණය වන පරිදි සංවර්ධන නිලධාරී (සමථ) නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට අපේකෂිතය. ඒ අනුව පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ මාදම්පේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය හැර අනෙකුත්...

Additional District Secr...

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කරමින් රාජ්‍ය සේවාවේ ලබාගත් සුවිශාල වූ අත්දැකීම් සමඟ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා වශයෙන් ද, වනාතවිල්ලුව / කරුවලගස්වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයන්හි  ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා...

Happy New Year - 2021

2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා!පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය. உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான...

Flood Situation in Chila...

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස කීපයක හදිසියේ ඇතිවූ ගංවතුර තත්වය නිරීක්ෂණය සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් එල්.ජේ.එම්.ජී චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා 2020/12/05 දින සහභාගී වූ අතර එම තත්වය කඩිනමින් පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්‍යය...

« »

Our Facebook News Feed

குடியுரிமை சாசனம்

அரசாங்க அதிபரின் கூட்டங்களும் நிகழ்ச்சி திட்டங்களும்

மாவட்ட செயலாளர்

GA New

திரு. எல்.ஜே.எம்.ஜி சந்திரசிரி பண்டார

மேலும் பார்க்க

සමථ මණ්ඩල ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් බල ගැන්වීමේ අරමුණින් දිවයිනෙහි සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයක් ම ආවරණය වන පරිදි සංවර්ධන නිලධාරී (සමථ) නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට අපේකෂිතය.

ඒ අනුව පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ මාදම්පේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය හැර අනෙකුත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස සඳහා සංවර්ධන නිලධාරීන් (සමථතනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම සඳහා සුදුසු උපාධිධාරීන් සිටීනම් සමථ මණ්ඩල කොමිෂන් සභාව වෙත යොමු කරන මෙන් දන්වා ඇත.
  

மத்தியஸ்த வாரிய செயல்முறையை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் நாட்டில்  உள்ள அனைத்து பிரதேச செயலகங்களையும் உள்ளடக்கி, அபிவிருத்தி அலுவலர்கள் (மத்தியஸ்தகர்) பதவிக்கு நியமிக்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதன்படி, புத்தளம் மாவட்டத்தில் உள்ள மாதம்பை பிரதேச செயலகத்தைத் தவிர பிற பிரதேச செயலகங்களுக்கான அபிவிருத்தி அலுவலர்கள் (சமரசம்) பதவிக்கு நியமிக்க பொருத்தமான பட்டதாரிகள் இருப்பின், அவர்கள் மத்தியஸ்த வாரிய ஆணைக்குழுவிற்கு உள்வாங்கப்படுவார்கள் என அறிவுறுத்தப்படுகின்றது.

 

It is expected to recruit Development Officers (Mediation) Officers covering all the Divisional Secretariats in the island with a view to further strengthening the Mediation Board process.

Accordingly, if there are suitable graduates to be recruited for the post of Development

Officers (Conciliation) for the Divisional Secretariats other than Madampe Divisional Secretariat in the Puttalam District, they have been directed to refer to the Mediation Board Commission.