පුත්තලමේ ගොවි ගැටළු,දිසාපතිතුමාගේ විශේෂ අවධානයට-
වැව් ගම් පුබුදුව ව්‍යාපෘතිය පිළිබද විශේෂ සාකච්ඡාවක් පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවැත්විණි. වැව් ගම් පුබුදුව ව්‍යාපෘතිය භාරව කටයුතු කරන හිටපු ප්‍රාදේශීය ලේකම් පොඩිනේරිස් මහතා ඇතුළු පිරිසක් මේ සදහා එක් වූ අතර වන අලි ගැටළුව,කෘෂිකර්ම නවෝත්පාදන,වාරි කර්මාන්ත නගා සිටුවීම,අසාර්ථක වූ ව්‍යාපෘති යලි පණ ගැන්වීම,කිරි ගොවි ගැටළු යනාදී කාරණා රැසක් සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී අවධානය යොමු විය.

Wew Gam Pubudu 1

Wew Gam Pubudu

Wew Gam Pubudu 2