රට වෙනුවෙන් - එකට සිටිමු පුත්තලම දිස්ත්‍රික් සමාප්ති උත්සවය.
 
Stop Slideshow
Start Slideshow
Refresh
Close Window