නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

ෆැක්ස්

එල්.ජේ.එම්.ජී චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

+94 0322265235

+94 0322265239

එච්.එම්.එස්.පී හේරත් මහතා

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

+94 0322265225

+94 0322265225

ප්‍රියන්ත ශ්‍රී වික්‍රමසිංහ මහතා

සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

+94 0322266334

+94 0322265543

එම්එ ම් ඒ එච් කඳානෙගෙදර මහත්මිය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

+94 0322265234

+94 0322265234

එස් පී සන්ධනායක මහත්මිය

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

+94 0322265690

+94 0322265257

 එස්. එච්. අනුරාධා සේමසිංහ මහත්මිය

පරිපාලන නිලධාරී

+94 0322265544

+94 0322265543

අරුන් කුමාර් මහතා

ගණකාධිකාරී

+94 0322265234

+94 0322265234

ආර් එම් එච් කේ රන්දෙනි මහතා

දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු

+94 0322265233

+94 0322265233

එස්. පී. වීරසේකර මහතා

සහකාර දිවිනැගුම කොමසාරිස්

+94 0322265592

ටී ඩී සී ද  සිල්වා මහතා

දිස්ත්‍රික් අභ්‍යන්තර විගණක

+94 0322266553

එස්. තනබාලසිංගම් මහතා

දිස්ත්‍රික් සංඛ්‍යාලේඛනඥ

+94 0322265206

 

එම්.ආර්.එන්.කේ. අලහකෝන්

ආපදා කළමනාකරණ ( සහකාර අධ්‍යක්ෂ)

+94 0322265756

+94 0322265756