ඡන්ද කොට්ඨාස
උතුරු කොළඹ
මැද කොළඹ
බොරැල්ල
නැගෙනහිර කොළඹ
බටහිර කොළඹ
දෙහිවල
රත්මලාන
කෝට්ටේ
කඩුවෙල
අවිස්සාවේල්ල
හෝමාගම
මහරගම
කැස්බෑව

මොරටුව

නගර සභා
පුත්තලම භලාවත


ප්‍රාදේශීය සභා

පුත්තලම
භලාවත
ආරච්චිකට්ටුව
ආනමඩුව
කල්පිටිය
කරුවලගස්වැව
නාත්තන්ඩිය
නවගත්තගම
වනාතවිල්ලුව
වෙන්නප්පුව

ග්‍රාම නිළධාරි කොට්ඨාශ  

දංකොටුව

47

වෙන්නප්පුව

52

නාත්තන්ඩිය

47

මහවැව

47

මාදම්පේ

49

හලාවත

49

ආරච්චිකට්ටුව

33

මුන්දලම

31

පුත්තලම

22

මහකුඹුක්කඩවල

25

කල්පිටිය

31

වනාතවිල්ලුව

17

කරුවලගස්වැව

26

නවගත්තේගම

19

ආණමඩුව

35

පල්ලම

18