2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා! පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය °°° உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். ~ புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் °°° We wish you and all of you a prosperous 2021 New Year of Peace, Happiness and Health. ~ Puttalam District Secretary and Staff °°°

ලංසු ආරාධනාවයි!

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - පුත්තලම

පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් පහත ව්‍යාපෘති සඳහා විවෘත ලංසු කැඳවනු ලැබේ.

වැඩි විස්තර සඳහා ==> Click to View

 

 

விலை மனு கோரல்

மாவட்ட செயலகம்- புத்தளம்

 புத்தளம் மாவட்ட செயலகத்தினால் பின்வரும் செயற்றிட்டங்கள் தொடர்பாக திறந்த விலை மனுக்கள் கோரப்படுகின்றன.

மேலதிக விபரங்களுக்கு ==> Click to View