2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා! පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය °°° உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். ~ புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் °°° We wish you and all of you a prosperous 2021 New Year of Peace, Happiness and Health. ~ Puttalam District Secretary and Staff °°°

Registration of Suppliers and Contractors – 2021

 

Registration of new suppliers and contractors for the District Secretariat of Puttalam and all Divisional Secretariats of Puttalam District has commenced for the year 2021. Check the Cover Letter and Details for more information.

 

Open Bids for Insurance of 41 Vehicles of Puttalam District Secretariat and 16 Divisional Secretariats -  Cover Letter

Details of Vehicles - District Secretariat Puttalam Vehicle Details

                          -  Divisional Secretariat's Vehicle Details

 

2021 Supplier Registration Notice ==> Download