2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා! පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය °°° உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். ~ புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் °°° We wish you and all of you a prosperous 2021 New Year of Peace, Happiness and Health. ~ Puttalam District Secretary and Staff °°°

Puttalam District is one of the most beautiful coastal districts in the island. The length of this beautiful coastal line is extending from Mannar Modaragama Aru to Kochchikade is 271 K.M. In connection with cleaning and protecting this beautiful coastal line; a special discussion has been held at the District Secretariat, Puttalam with the participation of Hon. Saman Fernando, the Secretary of State Ministry of Tourism at the invitation of Puttalam Administrative District’s Government Agent Mr. Chandrasiri Bandara. 

 

1 w1 2 w2
3 w3 4 w4