2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා! පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය °°° உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். ~ புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் °°° We wish you and all of you a prosperous 2021 New Year of Peace, Happiness and Health. ~ Puttalam District Secretary and Staff °°°

 Puttalam Img

 
Covering Letter [Sinhala , Tamil, English] pdf

 

 
No DS Divisions Selected List
01 Anamaduwa  pdf
02 Arachchikattuwa  pdf
03 Chilaw / Halawatha  pdf
04 Dankotuwa  pdf
05 Kalpitiya   pdf 
06 Karuwalagaswewa  pdf
07 Madampe   pdf 
08 Mahakumbukkadawala   pdf 
09 Mahawewa   pdf 
10 Mundel   pdf 
11 Nattandiya  pdf
12 Nawagaththegama   pdf 
13 Pallama   pdf 
14 Puttalam   pdf 
15 Wanathavilluwa   pdf 
16 Wennappuwa   pdf 
    <=========> 
17  Pending List   pdf 
18  Rejected List   pdf